Περιγραφή

Κατανεμητής Γείωσης
Είσοδος 0 Ga x 1
Έξοδος 0 Ga x 2