Περιγραφή

Ασφαλειοθήκη Γραμμής
Είσοδος 2-0Ga
Έξοδος 2-0Ga
Κατάλληλες ασφάλειες τύπου ANL 100 – 300 Amp