Περιγραφή

Κατανεμητής Γείωσης
Είσοδος 4Ga x 2
Έξοδος 8 Ga x 4