Περιγραφή

Κατανεμητής Γείωσης
Είσοδος 4Ga x 1
Έξοδος 8Ga x 4